วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 
ซึ่งครูที่ดูแลบริหารจัดการเว็บบล็อกมีดังนี้คือ
  • 1. นางสาวสุภิชา    ยิ้มสงวน    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • 2. นายเมธี    เซียมเอคู    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • 3. นางสาวผกามาศ    แดงชอบกิจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • 4. นายสมาบัติ    เส็งเจริญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • 5. นายอนุชิต    เย็นนะสา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • 6. นางกัลยาภัสร์    ลอยศักดิ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • 7. นางสาวสุภาวดี    สวัสดี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
  • 8. นายชาตรี    ศรีมิ่งวงค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • 9. นายปกิจ    เหมือนจันทร์เชย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


Credit : ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.drs.ac.th/index.php/department/2013-11-04-12-36-28/1279-tch-29-05-58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น